Đoàn Thanh niên Bệnh viện Việt Tiệp tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đoàn cùng cấp

Trung ương Đoàn vừa ban hành Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, ngày 17 tháng 3 năm 2023, Đoàn Thanh niên Bệnh viện Hữu nghị Việt tiệp đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đoàn cùng cấp tại hội trường bệnh viện.

Đây là hoạt động giúp các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, điểm mới, quan trọng trong các Văn kiện Đại hội Đoàn XII, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện Nghị quyết và tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, thúc đẩy các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.

Trả lời