Chương trình “Chuyển đổi số trong chăm sóc sức khoẻ người bệnh” hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ đã quyết định ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Ngày Chuyển đổi số quốc gia được tổ chức hằng năm nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số.

Đồng thời, thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 là “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”. Năm nay, chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia là “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”.

Để hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, ngày 10 tháng 10 năm 2023, Đoàn Thanh niên Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp đã tổ chức chương trình “Chuyển đổi số trong chăm sóc sức khoẻ người bệnh” với mục tiêu tuyên truyền, đưa ra các sáng kiến tối ưu hoá quy trình khám chữa bệnh dựa trên nền tảng số, giảm thiểu thời gian chờ đợi, tiết kiệm chi phí và an toàn cho người bệnh.

 

 

Trả lời