Hội nghị trực tuyến triển khai các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên-

Hội nghị trực tuyến triển khai các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên- Khai mạc lúc 08h00, ngày 19 tháng 6 năm 2020- Điểm cầu Trung ương tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố

Hình ảnh có thể có: văn bản cho biết 'TRUNG UONG DOÀN TNCS HÒ CHÍ MINH HỘI NGH! TRUC TUYEN TRIEN KHAI CAC BAI HOO LY LUAN CHINH TRI DANH CHO DOAN VIEN Ngày 19 tháng 6 năm 2020 Diém cầu Trung uong TaiTru só Tap đoan Buu chinh Vien thong Viet Nam Diém câu tinh, thanh phó Taitru só VNPT các tinh, thanh phó'
https://www.facebook.com/Trunguongdoan/?cft[0]=AZVwBFE0siu61T3UPwkVHnhUv5-yupI77aM79O17_BWLL_QPlzqMjAwUL5DK6Cru4yGsfQEIGPdPB7aX8ON9n0mF0vrUZCYh85MgvnC4al5N-PHVrXeVfFQKYJWGedXEMw-mwoHdyNdxc4sEIOiGaS7RpZTpoq6dg5FS2fDk-qwWh5rgXuNuV4kcDGF-Mk6ENjg&tn=-UC%2CP-y-R

Trả lời